Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam  uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) – zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 24 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych RM.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
 7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec w roku szkolnym 2015/2016.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017;
  2. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  4. w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz  ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  5. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2017 roku;
  6. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016;
  7. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2016 – 2024.

10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia oraz trybuna obywatelska.

11. Zamknięcie sesji.

 

               PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                     /Mirosław Kacianowski/   

 

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2020-01-04

Koncert Noworoczny