Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam  uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) – zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 30 marca 2017 roku o godz. 14:00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

 

 

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Przyjęcie Protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

4.Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Interpelacje i zapytania Radnych RM.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

7.Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy
w okresie międzysesyjnym.

8.Ocena merytoryczna i finansowa zadań:

    1)gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2016;

     2)gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2016.

9.Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec za 2016 rok.

10.Informacja na temat sytuacji Gminy Ostrowice w kontekście ewentualnych zmian administracyjnych.

11.Podjęcie uchwał:

    1) w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca;

    2) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Złocieniec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

    3) w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji WP 4a w Złocieńcu;

    4) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017 – druk nr 399;

    5) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2017 – 2040;

    6) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu;

    7) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2017.

 12. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

 13. Zamknięcie sesji.

 

   PRZEWODNICZĄCY RADY                     

     /Mirosław Kacianowski/           

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia