Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) – zwołuję XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 29 czerwca 2017 roku o godz. 14.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych RM.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
 7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy
  w okresie międzysesyjnym.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016 i absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016:

  1. wystąpienie Burmistrza Złocieńca;
  2. sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec za rok 2016;
  3. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia gminy Złocieniec;
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy
   w Koszalinie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016;
  5. wniosek komisji rewizyjnej RM w Złocieńcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2016 rok;
  6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy
   w Koszalinie do wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
  7. dyskusja;
  8. podjęcie uchwał:
   1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016;
   2. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2016;
   3. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016.
 1. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole,
   a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec;
  2. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złocieniec;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw powstałym ulicom w Złocieńcu;
  4. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg;
  5. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017;
  1. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2017 – 2040;
  2. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2018 roku;
  3. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu udziału w prawie do nieruchomości;
  4. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Złocieniec;
  5. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody;
  6. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody.
 2. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
 3. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                                                                         /Mirosław Kacianowski/

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia