Złocieniec miasto z klimatem

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Darskowo I”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu na piśmie w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego pisma. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


 


Burmistrz Złocieńca

Krzysztof Zacharzewski

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia