Złocieniec miasto z klimatem

Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające azbest (np.: płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo – cementowe tzw. eternitowe, rury i złącza azbestowo – cementowe, szczeliwa azbestowe, inne wyroby z zawartością azbestu), poprzez złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami corocznie w terminie do 31 stycznia przedkładają informacje burmistrzowi.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:

 1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (w przypadku osób fizycznych - burmistrzowi),

 2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wobec powyższego Burmistrz Złocieńca przypomina, że wszyscy, których dotyczy ten obowiązek, winni w terminie do 31 stycznia 2018 r. złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu wymagane informacje wg załączonego wzoru.

Wzory informacji są również dostępne w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu pok. nr 3 przy ul. Wolności 10 w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej UM w Złocieńcu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu - Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pok. nr 3 przy ul. Wolności 10, tel. 94 36 72 022 w. 45.

 

Pobierz wzór

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia