Złocieniec miasto z klimatem

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w POWIATOWYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ


 

REGULAMIN
Konkurs skierowany jest do
OSÓB INDYWIDUALNYCH I RODZIN ( DZIECI, RODZICÓW I DZIADKÓW)

 

ORGANIZATOR KONKURSU:
Złocieniecki Ośrodek Kultury
78-520 Złocieniec, ul. Połczyńska 6
tel. 94 36 714 55, tel. /fax 94 36 711 39

www.zok.zlocieniec.pl

CELE KONKURSU:
Propagowanie polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci, młodzieży i dorosłych.

TEMATYKA:
1. Uczestnicy zgłaszają do konkursu szopkę bożonarodzeniową.
2. Technika dowolna. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń
w wyborze materiału, z którego będzie zrobiona szopka.

3.WSZYSTKIE ELEMENTY SZOPKI POWINNY BYĆ WYKONANE
SAMODZIELNIE
4. Prace powinny być przygotowane do wystawienia, elementy szopki oraz postacie, zwierzęta muszą być przytwierdzone, żeby podczas przenoszenia nie przewracały się, albo nie wypadały z szopki.
5. Ich wielkość i ciężar nie może utrudniać przeniesienia szopki
(maksymalna wielkość szopki: podstawa 50/50 cm, wysokość 80 cm),


 

6. OPIS PRAC

Każda praca powinna być OBOWIĄZKOWO oznaczona:

OŚWIADCZENIEM (Załącznik nr 1 do Regulaminu) dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych

metryczką napisaną komputerowo lub drukowanymi literami (CZYTELNIE)

Imię i nazwisko autora pracy

Wiek oraz klasa szk. uczestnika

Adres placówki

Tel. kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora

PROSIMY O DOŁĄCZENIE ZBIORCZEJ LISTY UCZESTNIKÓW.

KATEGORIE I OCENA PRAC:
1. I kategoria – szopka rodzinna
2. II kategoria – szopka indywidualna
3. W każdej kategorii zostanie wyłonionych 3 laureatów
4. Prace będą oceniane przez Komisję powołaną przez ZOK.
5. Werdykt komisji jest ostateczny
6. Organizator przewiduje wiele nagród
7. Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu nastąpi
19.12.2018 r. (środa) o godz. 17.00
8. Prace wyeksponowane będą na wystawie w „Galerii na Ścianie” w ZOK, ul. Połczyńska 6 do 7.01.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: do dnia 11.12.2018 r.

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Złocieniec, ul. Połczyńska 6
Od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do 20.00

Organizator o nagrodzonych pracach i wyróżnieniach, a także o miejscu i godzinie otwarcia wystawy poinformuje LAUREATÓW telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

nazwiska zwycięzców oraz ich prace nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na stronie www.zok.zlocieniec.pl

koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywają uczestnicy lub placówka delegująca.

 • Przesłanie pracy na Konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu i jednocześnie wyrażenie zgody na publikację pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997

 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji Konkursu, POPRZEZ WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

Załącznik nr 1 do Regulaminu POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2018 (w przypadku osób niepełnoletnich wypełnia rodzic/opiekun prawny; osoba pełnoletnia wypełnia samodzielnie)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2018,organizowanego przez Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu i akceptuję jego warunki oraz wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej moich/ mojego dziecka* (podam czytelnie IMIĘ i NAZWISKO) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… następujących danych osobowych: imienia i nazwiska autora szopki bożonarodzeniowej, wieku oraz instytucji i miejscowości, z której praca została nadesłana, a także danych biometrycznych (wizerunku) w przypadku udziału w otwarciu wystawy pokonkursowej (Finał Konkursu). Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych: imię i nazwisko, wiek, instytucja, klasa przez Administratora Danych, jakim jest Złocieniecki Ośrodek Kultury w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Zgadzam się, by podane dane osobowe (tj. lista laureatów Konkursu oraz opatrzone podpisem zdjęcie pracy plastycznej) zostały opublikowane w celu promocji Konkursu przez Złocieniecki Ośrodek Kultury w lokalnych mediach „Głos Koszaliński”, „Złocienieckie klimaty”, w serwisach internetowych: www.zok.zlocieniec.pl www.dsi.net.pl oraz na fanpage’ach: Złocieniec – miasto z klimatem i fanpage Złocieniecki Ośrodek Kultury - ZOK - Kino MEWA, w ramach promocji działań realizowanych przez Złocieniecki Ośrodek Kultury.

………………………………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika Konkursu)

*skreślić niewłaściwe


 


 


 

Klauzula obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 4 maja 2016 r.) Administratorem wszystkich danych osobowych w tym danych wizerunkowych jest Złocieniecki Ośrodek Kultury w imieniu którego działa Dyrektor ZOK z siedzibą w Złocieńcu ul. Połczyńska 6, e-mail. sekretariat@zok.zlocieniec.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres sabat@zlocieniec.pl lub listownie na adres Administratora.

Dane osobowe /wizerunek/ Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji działań promocyjnych Złocienieckiego Ośrodka Kultury w tym publikacji zdjęć na stronie promocyjnej zok.zlocieniec.pl.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym w ramach realizacji przedsięwzięcia. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych a w szczególności danych wizerunkowych dziecka, którego jest Pan/i prawnym opiekunem a konsekwencją braku zgodny na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z wzięcia udziału w powiatowym konkursie Na Najpiękniejszą Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową oraz brak możliwości upublicznienia wizerunku na stronie zok.zlocieniec.pl.

Dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępnione podmiotom trzecim, którymi będą: Urząd Miejski w Złocieńcu oraz fanpage Złocieniec – miasto z klimatem i fanpage Złocieniecki Ośrodek Kultury - ZOK - Kino MEWA, w ramach promocji działań realizowanych przez Złocieniecki Ośrodek Kultury.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


 

TERMIN I MIEJSCE ODBIORU PRAC:
od 07.01.2019r. do 14.01.2019 r.
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Złocieniec, ul. Połczyńska 6
w godz. 8.00 do 19.00

Prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność organizatora!!!
Wszelkich dodatkowych informacji udziela plastyk ZOK
Elżbieta Kordek (tel. kontaktowy 694 600 709)


 

WYSTAWA SZOPEK OD 18.12.2018 DO 7.01.2019


Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia