Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na 2019 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty lub całości opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2019 r.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art.11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

Jednocześnie informujemy, że obowiązują zasady dot. wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania w ustawowym terminie opłaty:

 1. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia– zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11 ¹ (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

 2. W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) – zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ , powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww.ustawy).
  Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się
  o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. Ustawy).

  Oświadczenia  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 - plik do pobrania

Wymienione wyżej oświadczenia prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ( pokój nr 14, I piętro) ul. Stary Rynek 3 , Druki oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych można pobrać w Referacie Promocji i Rozwoju Gospodarczego ul. Stary Rynek 6 (Informacja Turystyczna), tel. 947128880 lub na stronie internetowej: www.bip.zlocieniec.pl

 

Wpisany przez: Katarzyna Stawicka

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-06-29

POWITANIE LATA 2019