Złocieniec miasto z klimatem

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2017 rok

 

Lp.

Tematy sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

Termin sesji:

1.

Bezpieczeństwo na terenie gminy Złocieniec w roku 2016:

 1. funkcjonowanie Straży Miejskiej w Złocieńcu, współpraca z Policją, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy Złocieniec oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Powiatu Drawskiego;
 2. organizacja ruchu drogowego – zmiany służące bezpieczeństwu.

styczeń 2017 r.

2.

Reorganizacja sieci szkół gminnych w roku szkolnym 2017/2018.

luty 2017 r.

3.

1. Ocena merytoryczna i finansowa zadań:

 1. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2016;
 2. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2016.
  1. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy    Złocieniec.

 

marzec 2017 r.

4.

Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji zadań w 2016 r.

kwiecień 2017 r.

5.

 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności    pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r.

 

 1. Informacja z działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury za 2016 rok.

 maj  2017 r.

6.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016 i absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016.

czerwiec 2017 r.

7.

Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2017 r.

 

wrzesień 2017 r.

8.

Sprawozdanie z działalności spółek gminnych za 2016 rok.

październik 2017 r.

9.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec  za rok szkolny 2016/2017
 2. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2018.

listopad 2017 r.

10.

 1. Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2018 rok.
 2. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej w  Złocieńcu i Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz przedłożenie Radzie rocznych planów pracy komisji stałych Rady na 2018 r.

grudzień 2017 r.

 

 

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia