Złocieniec miasto z klimatem

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY ZŁOCIENIEC w 2018 roku


 

Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2018 r. przez mieszkańców

 

Zapraszamy Mieszkańców gminy Złocieniec do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego w 2018 roku.

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to rodzaj konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danej gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. który umożliwia mieszkańcom poprzez oddanie głosu bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Dając Mieszkańcom gminy Złocieniec możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach czy innych przedsięwzięciach, liczymy na to, że:

 1. lepiej pozna potrzeby i oczekiwania mieszkańców,

 2. wzmocni wśród mieszkańców gminy postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za sprawy gminy,

 3. pokaże mieszkańcom gminy mechanizmy funkcjonowania budżetu i gminy.

Budżet obywatelski to wymiana informacji prowadzona z mieszkańcami gminy Złocieniec, którzy zdecydują o przeznaczeniu części wydatków z budżetu gminy Złocieniec na wskazane i wybrane przez siebie projekty mieszczące się w kompetencjach gminy Złocieniec i służące podnoszeniu jakości życia w naszej gminie.

Budżet obywatelski może być przeznaczony na realizację zgłoszonych i wybranych przez Mieszkańców gminy:

  1. projektów inwestycyjnych tj. takich, które obejmują realizację zadania publicznego polegającego na modernizacji, adaptacji, budowie nowych obiektów lub zakupie wyposażenia o jednostkowej wartości przewyższającej kwotę 3500,00 złotych, zlokalizowanego na nieruchomościach będących własnością lub w posiadaniu gminy Złocieniec, jeżeli gmina posiada uzgodnienie z zarządcą lub właścicielem nieruchomości, na którym ma być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością gminy,

  2. projektów nieinwestycyjnych będących w zakresie zadań własnych gminy Złocieniec, które są możliwe do wykonania i oddania do użytkowania w ciągu jednego roku budżetowego, będą ogólnodostępne oraz przyniosą efekt społeczny lub gospodarczy po ich realizacji.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski została określona przez Burmistrza Złocieńca na 2018 rok i wynosi 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy 00/100 zł) .

Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

Ocenę prawidłowości i możliwości realizacji zgłoszonych propozycji projektów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Złocieńca. Zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej pod kątem spełniania kryteriów terminowości i prawidłowości wypełnienia oraz zgłoszenia oraz analizie techniczno-finansowej i ocenie możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.

Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną oraz analizę techniczną-finansową i ocenę możliwości realizacji zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców gminy.

Głosowanie odbędzie się elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. St. Rynek 3 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu.

Projektami zakwalifikowanymi do realizacji będą te projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców i mieszczą się one, zgodnie z ich szacunkową wyceną kosztów ich realizacji, w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę ważnych głosów, a kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski jest niewystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się spośród nich projekt z kwotą szacunkowej wyceny kosztów ich realizacji, mieszczącą się w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Burmistrz Złocieńca zgłosi do projektu budżetu gminy na 2018 r. wybrane w głosowaniu projekty, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za ich realizację, a Rada Miejska zdecyduje o ich realizacji.

 

 

Harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2018 roku

 

Lp.

Data/Termin

Działanie

Wykonawca/Uwagi

1

od 17.08.2017 do 31.12.2018

Akcja informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu sierpień — listopad 2017 r.

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

2

17.08.2017

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2018 r. przez mieszkańców

Burmistrz Złocieńca

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

3

od 18.08.2017 do 15.09.2017

Składanie zgłoszeń projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2018 r. przez mieszkańców

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

4

od 18.09.2017 do 22.09.2017

Weryfikacja formalna złożonych zgłoszeń projektów

Komisja ds. budżetu obywatelskiego

5

od 25.09.2017 do 13.10.2017

Dokonanie analizy techniczno-finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów przez komisję ds. budżetu obywatelskiego z pomocą merytoryczną wskazanych przez komisję odpowiednich komórek i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszenia projektu komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca w terminie 3 dni ma prawo uzupełnić zgłoszenie projektu i złożenia żądanych wyjaśnień i informacji.

Komisja ds. budżetu obywatelskiego i wskazane komórki organizacyjne urzędu lub gminne jednostki organizacyjne

6

do 16.10.2017

Zatwierdzenie wyników analiz i ocen przez Burmistrza Złocieńca oraz ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie listy projektów do głosowania przez mieszkańców na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz udostępnienie jej do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3.

Burmistrz Złocieńca,

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

7

do 16.10.2017

Przygotowanie strony internetowej z systemem do głosowania drogą elektroniczną przez mieszkańców w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2018 r. oraz przygotowanie punktów do głosowania w Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 6 oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 z podaniem do publicznej wiadomości informacji o formach głosowania i punktach do głosowania pisemnego mieszkańców.

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji, Referat informatyki

8

od 24.10.2017 do 02.11.2017

Głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego w 2018 roku: w formie elektronicznej lub w formie pisemnej w punktach do głosowania w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Komisja ds. budżetu obywatelskiego

9

do 08.11.2017

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego w 2018 r. na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie ich w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz przekazanie informacji do mediów.

Burmistrz Złocieńca

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

10

do 10.11.2017

Zgłoszenie przez Burmistrza Złocieńca do projektu budżetu gminy Złocieniec na 2018 r. zadań do realizacji, wybranych w głosowaniu mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego w 2018 r., ze wskazaniem kwot i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostek organizacyjnych gminy Złocieniec odpowiedzialnych za ich realizację.

Burmistrz Złocieńca

 

 

 

Przepisy gminne regulujące procedurę budżetu obywatelskiego:

 1. UCHWAŁA NR XXXVII/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3378)  UCHWAŁA NR NR XXXVII/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

 2. ZARZĄDZENIE Nr 91/2017 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty planowanych środków przeznaczonych na budżet obywatelski w 2018 r.  ZARZĄDZENIE Nr 91/2017 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA

 3. ZARZĄDZENIE Nr 92/2017 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie gminy Złocieniec procedury tworzenia budżetu obywatelskiego, ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i listy jego poparcia, ustalenia sposobu i miejsca udostępniania formularzy zgłoszenia oraz terminów i szczegółowych zasad składania wypełnionych zgłoszeń.  ZARZĄDZENIE Nr 92/2017 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA

 

Formularz zgłoszenia projektu wersja pdf

Formularz listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu wersja pdf

Harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego

 

Wzory formularzy do pobrania:

 1. Wzór formularza zgłoszeniowego projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2018

 2. Wzór formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2018

 

 

Więcej informacji:

www.zlocieniec.pl,

zakładka: Budżet obywatelski 2018

 

Konsultacje:

Sekretarz gminy tel. 94 3672022 w. 23 lub e-mail: um.sekretarz@zlocieniec.pl

Z A P R A S Z A M Y

 

 

 

Złocieniecki Budżet Obywatelski 2017

Zapraszam mieszkańców Gminy Złocieniec do aktywnego udziału w realizacji zadania pn. Budżet Obywatelski Gminy Złocieniec na rok 2017r.

Po raz pierwszy w ub. Roku wydzieliliśmy w budżecie gminy kwotę pieniędzy (72.500 zł), którą przeznaczyliśmy na zrealizowanie jednego ze zgłoszonych i wybranego przez mieszkańców gminy Złocieniec projektów o charakterze nieinwestycyjnym pn. Plaza miejska nad jez. Rakowo w Złocieńcu. W tegorocznym budżecie gminy przeznaczamy na ten cel 100.000,00 zł i liczymy, że zostanie zgłoszonych wiele cennych inicjatyw społecznych, które po poddaniu ich pod głosowanie mieszkańców zostaną zrealizowane.

Budżet obywatelski, inaczej zwany budżetem partycypacyjnym - to rodzaj konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danej gminy. Głównym celem budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie się mieszkańców w proces decydowania o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Wyłącznie od Waszego zaangażowania i aktywności będzie zależało, czy te pieniądze będą zainwestowane w realizację projektów, odpowiadających Waszym potrzebom. Jeśli ta forma oddziaływania na rozwój miasta i gminy spełni Wasze oczekiwania i będzie przynosić widoczne efekty, to będzie to dla władz wytyczna, żeby w latach następnych znacząco zwiększać kwotę budżetu obywatelskiego. Udowodnijcie że warto!!!

Burmistrz Złocieńca

Krzysztof Zacharzewski

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/241/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Złocieńca w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego

Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Złocieńca w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w roku 2017

Harmonogram wdrażania i realizacji budżetu

Formularz zgłoszenia projektu

Formularz zgłoszenia projektu wersja pdf

Formularz listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu 

Formularz listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu wersja pdf

Harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego w 2017 roku

 

Lp.

Data/Termin

Działanie

Wykonawca/Uwagi

1

od 01.01.2017 do 31.12.2017

Akcja informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu styczeń — kwiecień 2017 r.

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

2

18.01.2017

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2017 rok przez mieszkańców

 

 

Burmistrz Złocieńca

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

3

od 18.01.2017r. do 17.02.2017r.

Okres składania zgłoszeń projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2017 rok przez mieszkańców

 

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

4

od 20.02.2017 do 24.02.2017

Weryfikacja formalna złożonych zgłoszeń projektów

Komisja ds. budżetu obywatelskiego

5

od 27.02.2017 do 10.03.2017

Dokonanie analizy techniczno-finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów przez komisję ds. budżetu obywatelskiego z pomocą merytoryczną wskazanych przez komisję odpowiednich komórek i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszenia projektu komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca w terminie 3 dni ma prawo uzupełnić zgłoszenie projektu i złożenia żądanych wyjaśnień i informacji.

 

Komisja ds. budżetu obywatelskiego i wskazane komórki organizacyjne urzędu lub gminne jednostki organizacyjne

6

do 17.03.2017

Zatwierdzenie wyników analiz i ocen przez Burmistrza Złocieńca oraz ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie listy projektów do głosowania przez mieszkańców na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz udostępnienie jej do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3.

 

Burmistrz Złocieńca,

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

7

do 17.03.2017

Przygotowanie strony internetowej z systemem do głosowania drogą elektroniczną przez mieszkańców w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2017 rok oraz przygotowanie punktów do głosowania w Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 6 oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 z podaniem do publicznej wiadomości informacji o formach głosowania i punktach do głosowania pisemnego mieszkańców

 

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji, Referat informatyki

8

od 27.03.2017 do 14.04.2017

Głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na rok 2017: w formie elektronicznej lub w formie pisemnej w punktach do głosowania w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

 

Komisja ds. budżetu obywatelskiego

9

do 21.04.2017

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2017 rok na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie ich w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz przekazanie informacji do mediów.

 

Burmistrz Złocieńca

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

10

do 28.04.2017

Zarządzenie Burmistrza Złocieńca w sprawie skierowania do realizacji wybranych w głosowaniu projektów, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za ich realizację.

Burmistrz Złocieńca

Sekretarz gminy, Referat organizacji i kadr

 

Prezentacja wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017:

Wniosek nr 1

Wniosek nr 2

Wniosek nr 3

Wniosek nr 4

Wykaz wniosków zakwalifikowanych do głosowania

Wykaz wniosków niezakwalifikowanych do głosowania

 

Poniżej materiał archiwalny
 

Zagłosuj na  jeden z sześciu projektów zgłoszonych do  Złocienieckiego Budżetu Obywatelskiego 2016r. Głosować można tylko raz, na jeden z wybranych projektów, poprawnie wypełniając wszystkie pola ze swoimi danymi na karcie do głosowania.

https://www.ankietka.pl/ankieta/221758/budzet-obywatelski-gminy-zlocieniec-2016.html

Wnioski i materiały informacyjne dotyczące projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Złocieniec na rok 2016. Materiały można obejrzeć klikajać w tytuł projektu 

Wniosek Nr 1 - Wykonanie dokumentacji i projektu modułowej typowej przystani wodniackiej mogącej zostać wybudowanej nad jeziorami należącymi do gminy Złocieniec.

Wniosek Nr 2 - Plaża miejska nad jeziorem Rakowo Duże w Złocieńcu

Wniosek Nr 3 - Atletyczne Centrum Treningowe

Wniosek Nr 4 - Osiedlowy plac rekreacji

Wniosek Nr 5 - Modernizacja monitoringu miejskiego I etap

Wniosek Nr 6 - Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu

 

Jednocześnie przypominamy, że głosowanie nad projektami odbędzie się od 29 marca do 10 kwietnia br.. 

Głosowanie będzie się odbywać elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie pisemnej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 10 kwietnia 2016 r. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w dniu 08 kwietnia 2016 r. o godz. 1400.

Głosowanie w formie elektronicznej odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej www.zlocieniec.pl.. W celu umożliwienia głosowania osobom nieposiadającym dostępu do internetu, utworzone zostaną dwa punkty głosowania w formie pisemnej:

 • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. St. Rynek 3,
 • w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu,

      które będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Tytuły projektów zakwalifikowanych do realizacji budżetu obywatelskiego na terenie gminy Złocieniec w 2016 roku będą umieszczone na karcie do głosowania w kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów.

Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się przez wypełnienie i zatwierdzenie karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej www.zlocieniec.pl, a głosowanie w formie pisemnej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie  karty do głosowania do zamkniętej urny.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy gminy Złocieniec, którzy do końca roku poprzedzającego rok realizacji budżetu obywatelskiego ukończyli 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem ważności oddanego głosu jest kompletność wypełnienia karty do głosowania, tzn. zaznaczenie pola wyboru tylko jednego projektu, wypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele niezbędne do weryfikacji ważności oddanego głosu oraz osobiste podpisanie karty do głosowania przez osobę głosującą.

Harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego w roku 2016

Lp.

Data/Termin

Działanie

Wykonawca/Uwagi

1

od 01.01.2016 do 31.12.2016

Akcja informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu styczeń — kwiecień 2016 r.

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

 

18.01.2016

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2016 rok przez mieszkańców

 

 

Burmistrz Złocieńca

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

 

od 18.01.2016r. do 18.02.2016r.

Okres składania zgłoszeń projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2016 rok przez mieszkańców

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

 

od 19.02.2016r. do 25.02.2016

Weryfikacja formalna złożonych zgłoszeń projektów

Komisja ds. budżetu obywatelskiego

 

od 26.02.2016r. do 11.03.2016

Dokonanie analizy techniczno-finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów przez komisję ds. budżetu obywatelskiego z pomocą merytoryczną wskazanych przez komisję odpowiednich komórek i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszenia projektu komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca w terminie 3 dni ma prawo uzupełnić zgłoszenie projektu i złożyć żądane wyjaśnienia i informacje.

Komisja ds. budżetu obywatelskiego i wskazane komórki organizacyjne urzędu lub gminne jednostki organizacyjne

 

do 18.03.2016r.

- Zatwierdzenie wyników analiz i ocen przez Burmistrza Złocieńca oraz ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie listy projektów do głosowania przez mieszkańców na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz udostępnienie jej do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3.

Burmistrz Złocieńca

 

 

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

 

do 18.03.2016r.

Przygotowanie strony internetowej z systemem do głosowania drogą elektroniczną przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2016 rok oraz przygotowanie punktów do głosowania w Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 6 oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 z podaniem do publicznej wiadomości informacji o formach głosowania i punktach do głosowania pisemnego mieszkańców

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji, Referat informatyki

 

od 29.03.2016r. do 10.04.2016r.

Głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na rok 2016: w formie elektronicznej lub pisemnie w punktach do głosowania w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Komisja ds. budżetu obywatelskiego

 

do 15.04.2016r.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2016 rok na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie ich w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz przekazanie informacji do mediów.

Burmistrz Złocieńca

 

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

 

do 22.04.2016r.

Zarządzenie Burmistrza Złocieńca w sprawie skierowania do realizacji wybranych w głosowaniu projektów, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za ich realizację.

Burmistrz Złocieńca

Sekretarz gminy, Referat organizacji i kadr

 

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia